Aktiviteter

(CAFE) Generalforsamling for Tinkuy ApS

Tidspunkt: 24. Jun., kl 17:00
Varighed: 90 minutter
Tovholder: Johan Tino

Kære investor i Tinkuy,

Fredag den 24. juni 2022 kl 17 afholder vi vores årlige generalforsamling i Tinkuy på Badstuestræde 13.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Forslag om ændring af vedtægter, se nedenfor
6. Eventuelt.

Hjerteligt velkommen til dig som har tid og lyst til at deltage - årsrapport og regnskab fremsendes her på mail inden.

Glad vilje,
Johan Tino Frederiksen

Forslag til vedtægtsændring:

3.7 ændres til:

Selskabets direktion er bemyndiget til ad en eller flere omgange at gennemføre kapitalforhøjelser i selskabet på indtil nominelt kr. 5.000.000 uden fortegningsret for selskabets anpartshavere. Bemyndigelsen kan udnyttes i forbindelse med optagelse af nye anpartshavere i selskabet, og sker på vilkår fastsat af direktionen, herunder m.h.t. tegningskurs.

Bemyndigelsen er gældende indtil 1. maj 2025

5.4 ændres til:

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen rettidigt.

Årsagen er hhv fornyet investorinteresse for Tinkuy (jvf mail sendt 25. maj 2022), og at fristen for aflevering af årsrapporter er ændret af Erhvervsstyrelsen (bl.a. pga coronasituationen)